ثبت نام و ارسال مقاله به همايش ششم
1397/07/13

امكان ثبت نام و ارسال مقاله به ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران همراه با داوري سريع و صدور گواهي رسمي معتبر فراهم مي باشد.
سايت ثبت نام و ارسال مقاله www.6iicmo.com تلفن پشتيباني 09017242753