فرصت بي نظير
1397/06/24

فرصت بی نظیر برای کسب نمره مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد، امتیاز پایه و رتبه برای اساتید دانشگاهها، کسب امتیاز برای استخدام در کسوت هیات علمی و سایر آزمون های استخدامی و امتیاز مصاحبه دکتری . با ثبت نام و ارایه مقاله به همایش معتبر با کد ISC 
سایت ثبت نام و ارسال مقاله
  www.5iicmo.com
تلفن پشتیبانی  02144861157
تلگرام   09017242753