كنفرانس ششم
1397/05/02

سامانه ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت وعلوم انساني در ايران به نشاني اينترنتي www.6iicmo.com  فعال بوده و آماده ثبت نام و پذيرش مقاله مي باشد.