صدور گواهي پذيرش زودهنگام
1396/11/02

به منظور رفاه حال دانشجويان در شرف دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد، شوراي سياستگذاري همايش تصميم به داوري سريع و صدور گواهي پذيرش زودهنگام گرفته است. براي اين منظور نسبت به ثبت نام و ارسال مقاله خود اقدام و از طريق خط تلگرام09017242753 درخواست داوري سريع و صدور گواهي پذيرش زودهنگام را اعلام نماييد.