نمايه در ISC
1397/04/10

پژوهشگران گرامي داراي مقاله پذيرفته شده در همايش، در صورت تمايل به نمايه مقاله در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  ضرورت دارد وارد صفحه كاربري خود شده و در بخش ثبت خدمات گزينه نمايه در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  را انتخاب نمايند.