معرفي اساتيد
1397/04/05

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران جناب آقاي دكتر روشن احمدي و سركار خانم دكتر زهرا كاشاني ها را به عنوان عضوكميته علمي همايش معرفي كرد.