پذيرش و صدور گواهي رسمي معتبر و زودهنگام
1397/03/10

به منظور مساعدت با پذيرفته شدگان دوره هاي دكتري و دانشجويان كارشناسي ارشد كه پي گير نمره مقاله پايان نامه خود مي باشند، سه تا پنج روز پس از دريافت مقالات، داوري  سريع انجام و گواهي رسمي و معتبر پذيرش زودهنگام  براي آنان صادر مي شود تا بتوانند در مصاحبه دكتري و يا كسب نمره پايان نامه از امتياز مربوطه برخوردار شوند.
آخرين مهلت ارسال مقالات : پايان خرداد 97