مشاركت دانشگاه صنعتي مالك اشتر در همايش
1397/03/09

با افتخار به اطلاع مي رساند كه معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي مالك اشتر طي نامه رسمي مراتب مشاركت و حمايت علمي از همايش را اعلام و آقايان دكتر ابراهيم سنجقي و آقاي دكتر سعيد قرباني را به عنوان عضو محترم كميته علمي همايش معرفي كردند.