امكان ارسال مقاله به زبان فارسي به بخش بين المللي همايش
1397/02/25

نويسندگان محترم مقالات كه تمايل دارند گواهي پذيرش مقاله بين المللي دريافت نمايند. امكان ارسال مقاله به زبان فارسي به بخش بين المللي همايش فراهم شده است، براي اين منظور  در سايت www.3icmhsr.com ثبت نام و مقاله خود را ارسال فرمايند.