همكاري انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران در برگزاري همايش
1397/02/11

تفاهم نامه همكاري و برگزاري مشترك همايش بين موسسه پژوهشي مديريت مدبر و انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران منعقد شد. بر اين اساس پنجمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران با همكاري انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران برگزار مي شود.