فرم اعلام حمايت معنوي از همايش
1396/11/30

بدينوسيله از دانشگاهها، سازمان ها، شركت ها و صنايع جهت مشاركت معنوي در همايش دعوت بعمل مي آيد. فرم مربوطه جهت تكميل و ارسال به دبيرخانه همايش پيوست مي باشد.
حمايت معنوي